Rajoituksia ja kieltoja eräille desinfioiville aineille

30.11.2012 Ammattilaistiedote

 

PHMG & Akacid

 

Euroopan komissio on julkistanut asetuksia ja päätöksiä [(EC) 1849/2006, 2011/391/EU ja 2012/78/EU], joilla rajoitetaan kahden kationisen, polymeerisen guanidiini-yhdisteen biosidistä käyttöä. Näitä yhdisteitä sisältävien valmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö ovat tulleet tai tulevat lähiaikoina kielletyksi kaikissa biosidisissä käytöissä.

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty kyseiset yhdisteet ja ne valmisteryhmät, joissa käyttö on kiellettyä tai tulee kielletyksi sekä päivämäärät, jolloin markkinoille saattaminen tuli tai tulee kielletyksi.

 

 

Yhdiste/CAS no.

 

 

Valmisteryhmät

 

Markkinoille saattaminen

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietyyli-guanidiniumkloridi (Akacid)

CAS 374572-91-5

 

PHMG

Poly(heksametyleenidiamiini-guanidiniumkloridi)
(Akacid forte)
CAS 57028-96-3

 • Kiinnittymisenestovalmisteet (Antifoulingvalmisteet) (PT21)

Kielletty 3.1.2008 lähtien

 • Ihmisen hygienian hoitoon tarkoitetut biosidivalmisteet (PT1)
 • Juomaveden desinfiointiaineet (PT5)
 • Suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet (PT 6)
 • Metallintyöstöaineiden säilöntäaineet (PT13)

Kielletty

1.7.2012 lähtien 

 • Yksityisten tilojen ja julkisten terveydenhuollon tilojen desinfiointiaineet sekä muut biosidivalmisteet (PT2)
 • Eläinten hygienian hoitoon käytettävät biosidivalmisteet (PT3)
 • Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja (PT4)
 • Pintasäilytysaineet (PT7)
 • Kuitujen, nahan, kumin, ja polymeeristen materiaalien säilytysaineet (PT9)
 • Rakennustuotteiden säilytysaineet (PT10)
 • Nestejäähdytyksessä ja prosessijärjestelmissä käytettävät säilytysaineet (PT11)
 • Limanestoaineet (PT12)
 • Elintarvike- ja rehuvarastojen säilytysaineet (PT20)

Kielletty

1.2.2013 lähtien

Tästä ajankohdasta lähtien molempia yhdisteitä koskeva kielto ulottuu kaikkiin biosidisiin käyttöihin

 

Tukes pyytää toiminnanharjoittajia tarkistamaan markkinoimiensa biosidivalmisteiden koostumuksen ja käyttötarkoituksen sekä poistamaan markkinoilta kielletyksi tullutta tehoainetta sisältävät valmisteet viimeistään säädösten määräaikojen mukaisesti.

 

Tukes aikoo valvoa mainittujen päätösten piiriin kuuluvien valmisteiden markkinointia tehostetusti.

 

PHMB

PHMB-biguanidiyhdisteet muistuttavat rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan edellä mainittuja kielletyiksi tulevia yhdisteitä. PHMB:n riskinarviointi biosididirektiivin (89/8/EY) mukaisesti on EU:ssa kuitenkin edelleen kesken. Riskinarvion perusteella päätetään EU:ssa tehoaineiden hyväksymisestä biosidisiin käyttötarkoituksiin. Nämä arvioinnit valmistunevat ja päätös tehoaineiden hyväksymisestä tai kieltämisestä tehtäneen lähivuosien aikana.

 

Taulukossa on esitetty arvioitavana olevat biguanidiyhdisteet ja valmisteryhmät, joita arvioinnit koskevat. Muissa valmisteryhmissä markkinoille saattaminen ei ole sallittu.

 

 

Yhdiste/CAS no.

 

 

Valmisteryhmät

PHMB

Polyheksametyleenibiguanidi,

Poly(heksametyleeni)biguanidiini-hydrokloridi

CAS 27083-27-8,

CAS 32289-58-0

CAS 91403-50-8

 • Ihmisen hygienian hoitoon tarkoitetut biosidivalmisteet (PT1)
 • Yksityisten tilojen ja julkisten terveydenhuollon tilojen desinfiointiaineet sekä muut biosidivalmisteet (PT2)
 • Eläinten hygienian hoitoon käytettävät biosidivalmisteet (PT3)
 • Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja (PT4)
 • Juomaveden desinfiointiaineet (PT5)
 • Suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet (PT 6)
 • Kuitujen, nahan, kumin, ja polymeeristen materiaalien säilytysaineet (PT9)
 • Nestejäähdytyksessä ja prosessijärjestelmissä käytettävät säilytysaineet (PT11)


Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) alainen riskinarviointikomitea (Committee for Risk Assessment, RAC) on julkaissut mielipiteensä PHMB:n yhdenmukaistetusta vaaraluokituksesta ja merkinnöistä syyskuussa 2011.

 

Alla olevassa taulukossa on PHMB:lle ehdotetut CLP-asetuksen (1272/2008/EC) mukaiset vaaraluokat ja kategoriat sekä niihin liittyvät vaaralausekkeet.

 

 

Vaaraluokat ja kategoriat

 

 

Vaaralausekkeet

 

Carc. 2; H351

 

Acute Tox. 1; H330

 

STOT RE 1 (respiratory tract, inhalation); H372

 

Acute Tox. 4; H302

 

Eye Dam. 1; H318

 

Skin Sens. 1B; H317

 

Aquatic Acute 1; H400

 

Aquatic Chronic 1; H410

 

Epäillään aiheuttavan syöpää. 

 

Tappavaa hengitettynä. 

 

Vahingoittaa hengityselimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

 

Haitallista nieltynä. 

 

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

 

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

 

Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

 

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

 


Tämän vaaraluokituksen mukaan PHMB on terveydelle erityisen vaarallista joutuessaan elimistöön hengitysteiden kautta sekä kerta-annoksena että toistuvan altistumisen seurauksena. Sen on todettu olevan myös ihoa herkistävää ja aiheuttavan vakavan silmävaurion vaaraa.

 

PHMB:n tulevassa biosidiriskinarviossa otetaan kantaa siihen, voidaanko PHMB:tä sisältäviä valmisteita jatkossa hyväksyä käytettäväksi biosidina. Aineen tunnistetuista vaaraominaisuuksista johtuen on todennäköistä, että aineen käyttötapoja ja -kohteita rajoitetaan. Tiedossa olevat PHMB:n vaaraominaisuudet huomioon ottaen Tukes pitää tärkeänä, että aineelle altistuminen minimoidaan käytön yhteydessä ja sen jälkeen.   

 

Kemikaalista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi toiminnanharjoittajan on, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, valittava käyttöön olemassa olevista vaihtoehdoista kemikaali tai menetelmä, josta aiheutuu vähiten vaaraa.

 

Mikäli haluatte esittää asiaan liittyviä kysymyksiä, pyydämme teitä lähettämään kysymyksenne sähköpostitse osoitteeseen: Kimmo.Karhi@tukes.fi tai Tapio.Korkolainen@tukes.fi

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.