Tukes valvoo heinäkuun alusta tiukentuvia rakennustuotteiden vaatimuksia

5.6.2013 Ammattilaistiedote

 

CE-merkintä tulee pakolliseksi osalle rakennustuotteista heinäkuun alusta, kun EU:n rakennustuoteasetus tulee täysimääräisesti voimaan. Rakennustuotteiden CE-merkintöjen markkinavalvontaa tekee Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

 

Rakennustuotteiden CE-merkinnän tavoitteena on parantaa rakennustuotteiden turvallisuutta ja vertailukelpoisuutta. CE-merkintä myös helpottaa rakentamista ja suunnittelua, koska tuotteiden ominaisuudet ilmoitetaan yhdenmukaisella tavalla. CE-merkintä kertoo varmennetusti tuotteen ominaisuuksista. Käyttäjän vastuulle jää valita rakennustuotteen suoritustasoilmoituksen perusteella sellainen tuote, joka soveltuu käyttötarkoitukseen ja täyttää kansalliset rakentamismääräykset.

 

CE-merkintä korvaa kansalliset tuotehyväksynnät ja edistää siten rakennustuotteiden vapaata liikkuvuutta EU:n sisämarkkinoilla jäsenmaasta toiseen. Merkintävaatimukset ovat samat kaikkialla EU-maissa, joten kuluttaja voi luottaa tuotteen ominaisuuksiin riippumatta sen kotimaasta.


1.7.2013 alkaen harmonisoidun tuotestandardin omaavat rakennustuotteet pitää merkitä, jos tuotestandardin siirtymäaika on päättynyt. Harmonisoitua tuotestandardia kutsutaan rakennustuoteasetuksessa yhdenmukaistetuksi standardiksi. Harmonisoidut tuotestandardit ja niiden siirtymäajat löytyvät hEN-helpdeskistä. Jos rakennustuotteelle ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia tai sille ei ole myönnetty eurooppalaista teknistä arviointia (ETA), tuotetta ei saa CE-merkitä. ETA-menettely on vapaaehtoinen tapa CE-merkitä tuote. Tukes muistuttaa, että CE-merkintää ei voi korvata minkään yrityksen myöntämällä tuotesertifikaatilla.


Heinäkuun alusta voimaan tulee myös laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä. Laki koskee rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamista silloin, kun tuote ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai tuotteelle ei ole eurooppalaista teknistä arviointia. Laki tarjoaa kolme vapaaehtoista kansallista hyväksymismenettelyä sekä mahdollisuuden rakennuspaikkakohtaiseen varmentamiseen, mikäli rakennusvalvontaviranomainen sitä vaatii.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen seuraa rakennustuotteiden käyttämistä ja tarpeen mukaan ilmoittaa rakennustuotteen tai CE-merkinnän käyttämisessä havaituista epäkohdista markkinavalvontaviranomaiselle. Tarkoitusta varten avataan ilmoitussivu Tukesin verkkosivulle 1.7.2013.

 

Lisätietoja:
yli-insinööri Heikki Viitala, p. 029 5052 591
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.