Painelaitteen määräaikaistarkastuksen siirto ei saa vaarantaa laitteen käyttöturvallisuutta

1.10.2013 Ammattilaistiedote

 

Painelaitteen määräaikaistarkastuksen siirtoa koskevan lainsäädännön tulkinnassa on ollut eroavaisuuksia ja epäselvyyksiä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että määräaikaistarkastus voidaan siirtää vain silloin, kun painelaite on todettu turvalliseksi ja tarkastuslaitos on hyväksynyt siirron. Tarkastuksen siirrosta ei saa aiheutua mitään turvallisuusriskejä.

 

Rekisteröidylle painelaitteille tulee tehdä lakisääteiset määräaikaistarkastukset. Tarkastusten pisimmät sallitut välit on määritetty painelaiteturvallisuuspäätöksessä (953/1999), ja ne riippuvat painelaitteen ominaisuuksista. Päätöksessä annetaan kuitenkin myös mahdollisuus saada lisäaikaa määräaikaistarkastusten suorittamiseen. Lisäajan avulla tarkastukset voidaan ajoittaa tuotannon kannalta parempaan ja turvallisempaan ajankohtaan.

 

Painelaitteen omistajan tai haltijan on pyydettävä tarkastuksen siirtoa tarkastuslaitokselta, joka päättää siitä arvionsa ja tekemiensä tarkastusten perusteella. Määräaikaistarkastuksen siirron voi tehdä ainoastaan sellaiselle painelaitteelle, jonka on todettu olevan turvallisuuden kannalta vaatimustenmukainen. Tarkastusta voi siirtää korkeintaan 13 kuukaudella. Siirrosta täytyy ilmoittaa Tukesille.

 

Mahdollisuus määräaikaistarkastusten siirtoon koskee käyttötarkastusta, sisäpuolista tarkastusta ja painekoetta. Tarkastusten siirto ei vaikuta seuraavien tarkastusten ajankohtaan. Määräaikaistarkastuksia saa siirtää vasta sen jälkeen, kun ensimmäinen sisäpuolinen tarkastus on tehty normaalin jaksotuksen mukaisesti.

 

Turvallisuusinsinööri Matti Nissilä muistuttaa, että painelaitteen omistaja tai haltija on aina vastuussa laitteensa turvallisuudesta, eikä turvallisuus saa vaarantua tarkastusvälien pidentymisen vuoksi.

 

Mikäli tarkastuksia ei tehdä tarkastuslaitoksen myöntämänä jatkoaikana, siirtyy asia painelaiteturvallisuuspäätöksen 39§ mukaisen poikkeuslupakäytännön piiriin. Tässä tapauksessa painelaitteen omistaja tai haltija on velvollinen hakemaan poikkeuslupaa Tukesilta ennen lisäajan päättymistä. Poikkeuslupa on harkinnanvarainen ja sille voidaan asettaa ehtoja. Mikäli poikkeuslupaa ei voida turvallisuussyistä myöntää, asetetaan painelaite käyttökieltoon odottamaan erääntyneiden tarkastusten tekoa.

 

Lisätietoja:
turvallisuusinsinööri Matti Nissilä, puh. 029 5052 012, ja
ylitarkastaja Johanna Soppela, puh. 029 5052 585
etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.