Kattilalaitosten käytön valvojien pätevyysvaatimukset

24.5.2011 Ammattilaistiedote

Kattilalaitosten omistajat, haltijat ja käytön valvojat
Tarkastuslaitokset (Hyväksytyt laitokset)


1. Yleistä

Jos kattilalaitoksessa on rekisteröitävä höyry- tai kuumavesikattila, on kattilalaitoksen omistajan ja haltijan nimettävä käytön valvojaksi henkilö, jolla on tehtävään vaadittu pätevyys ja riittäväksi katsottava kattilan rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva asiantuntemus. Omistajan ja haltijan on huolehdittava, että nimettävä henkilö täyttää nämä vaatimukset.


2. Pätevyyskirjat

Jos kattilalaitoksen rekisteröitävien höyry- tai kuumavesikattiloiden yhteenlaskettu teho on yli 1 MW tai suurin sallittu käyttöpaine on yli 10 bar, käytön valvojalla on oltava asiantuntemuksen lisäksi kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen (891/1999) mukainen pätevyys.

 

Asetus (891/1999) sisältää koulutus- ja työkokemusvaatimukset pätevyyskirjan saamiselle. Pätevyyskirjalla saa toimia kattilalaitoksen käytön valvojana painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) 24 §:n mukaisesti.

 

KATTILALAITOKSEN KÄYTÖN VALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAT

Paine- ja teholukurajat, KTMp 953/1999, 24 §

B-koneenhoitajankirja

 ≤16 bar ja ≤ 40 bar · MW

A-koneenhoitajankirja

≤ 25 bar ja ≤ 100 bar · MW

Alikonemestarinkirja

≤ 40 bar ja ≤ 500 bar · MW

Konemestarinkirja

≤ 5 000 bar · MW

Ylikonemestarinkirja

> 5 000 bar · MW

 

Teholuku saadaan laskemalla yhteen kattilalaitoksessa käytössä olevien eri höyry- ja kuumavesikattiloiden suurimman sallitun käyttöpaineen ja tehon lukuarvojen tulot. Teholuku lasketaan kattilalaitoksen rekisteröitävien kattiloiden perusteella.
 
Jos kattilalaitoksessa on yksinomaan kuumavesikattiloita, voidaan käytön valvojaksi nimetä henkilö, jolla on luokkaa alempi pätevyys.


Jos kattilalaitoksessa on sekä höyry- että kuumavesikattiloita, määräytyvät pätevyysvaatimukset korkeampaa pätevyyttä edellyttävän vaihtoehdon mukaan laskemalla teholuvut ja suurimmat sallitut käyttöpaineet erikseen höyrykattiloiden ja kuumavesikattiloiden ryhmille.


Kattilalaitoksen käytön varavalvojaksi voidaan nimetä henkilö, jolla on luokkaa alempi pätevyys. 


Jos pätevyyskirjan vaatimuksena on B-koneenhoitajankirja, ja kattilalaitoksessa on yksinomaan kuumavesikattiloita, "luokkaa alempi pätevyys" tarkoittaa, että kattilalaitoksen käytön valvojan on täytettävä yleiset vaatimukset pätevyydestä ja asiantuntemuksesta. Pätevyyskirjaa ei edellytetä.


3. Pätevyyskirjan hankkiminen

Kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annettu asetus (891/1999) sisältää koulutus- ja työkokemusvaatimukset pätevyyskirjan saamiselle.

 

B-koneenhoitajan, A-koneenhoitajan ja alikonemestarin koulutus sisältyy voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintoon. Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon koulutusta järjestävät

• AEL, Helsinki, puh. (09) 530 71 (www.ael.fi)
• Amiedu, Helsinki, puh. 020 7461 200 (www.amiedu.fi)
• Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kotka, puh. (05) 220 8111 (www.kyamk.fi) ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kotka, puh. (05) 234 5557 (www.ekami.fi)
• Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ,PL 17 (Professoritie 5) 28101 Pori (www.winnova.fi)
• POHTO, Oulu / CENTRIA Ammattikorkeakoulu, Ylivieska, puh. (010) 843 4500 (www.pohto.fi ja www.centria.fi)


Ylikonemestarin koulutusta konemestarin- ja ylikonemestarinkirjaan ei ole määritelty eikä koulutusta järjestetä tällä hetkellä. 


Tarkastuslaitos (hyväksytty laitos) antaa pätevyyskirjat. Pätevyyskirjan antamiseen hyväksyttyjä tarkastuslaitoksia ovat:

 

B-koneenhoitajankirjan koulutuksen puuttuessa tarkastuslaitokset voivat antaa tarvittavan kuulustelutodistuksen.

 


4. Insinööri tai diplomi-insinööri kattilalaitoksen käytön valvojana

Insinööri tai diplomi-insinööri, jolla on päätöksen (953/1999) 25 §:n mukainen koulutus ja työkokemus, ei tarvitse pätevyyskirjaa toimiakseen kattilalaitoksen käytön valvojana. 


Insinöörillä tai diplomi-insinöörillä on oltava arvosana höyry- ja kuumavesikattiloiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa koskevissa oppiaineissa. Arvosanaan tulisi sisältyä mm. seuraavia oppiaineita:

• kattilalaitoksiin liittyvät säädösvelvoitteet
• höyrytekniikka
• turbiinitekniikka
• kattila- ja voimalaitostekniikka
• kattilalaitoksen sähkö- ja automaatiotekniikka
• polttotekniikka.


Näitä oppiaineita tulee sisällyttää insinöörin tai diplomi-insinöörin täydennyskoulutukseen, jos esimerkiksi sähköalan tai merenkulkualan insinööri haluaisi toimia kattilalaitoksen käytön valvojana. Täydennyskoulutukseen voidaan laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmat opinnot ja työkokemus. Täydennyskoulutusta voi tiedustella tekniikan alan oppilaitoksista.


Insinöörillä tai diplomi-insinöörillä on oltava vähintään kahden vuoden työkokemus vastaavan pätevyysluokan kattilalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotehtävissä. Jos työkokemukseen sisältyy vähintään vuosi höyry- tai kuumavesikattiloiden suunnittelu- ja valmistustehtäviä tai tarkastustehtäviä, on vuoden työkokemus käyttö- ja kunnossapitotehtävissä riittävä. Tukes suosittelee, että työkokemus sisältäisi vähintään puoli vuotta käyttötehtäviä.


Työkokemus on osoitettava työtodistuksilla. Työtodistuksissa tulisi selvittää tarkasti työtehtävät ja kattilalaitoksen kattiloiden toiminta-arvot. Työkokemukseen voidaan sisällyttää opintoihin liittyvää harjoittelua.


5. Käytön valvojan poikkeuslupa

Tukes on erityisten syiden perusteella myöntänyt yksittäistapauksissa poikkeuksia kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyysvaatimuksista päätöksen (953/1999) 39 §:n perusteella. Tukesin myöntämä käytön valvojan poikkeuslupa on laitoskohtainen eli se ei anna pätevyyttä toimia käytön valvojana muissa kattilalaitoksissa. Poikkeusluvan myöntäminen on tavallisesti perustunut pitkään työkokemukseen käyttö- ja kunnossapitotehtävissä kattilalaitoksessa, johon henkilö nimettäisiin käytön valvojaksi, tai vastaavan pätevyysluokan kattilalaitoksessa.


6. Käytön valvojan pätevyyden toteaminen

Kattilalaitoksen omistajan ja haltijan on huolehdittava, että käytön valvojaksi nimettävä henkilö täyttää pätevyysvaatimukset.


Tarkastuslaitos (hyväksytty laitos) tarkastaa käytön valvojan pätevyyden kattilalaitoksen määräaikaistarkastuksen yhteydessä.


Jos kattilalaitoksen käytön valvoja vaihtuu, on uuden käytön valvojan tiedot ilmoitettava Tukesin painelaiterekisteriin. Ilmoitus tehdään painelaiterekisterin lomakkeella 3 ”Painelaitteen muutosilmoitus”. Ilmoituksessa on oltava omistajan tai haltijan edustajan allekirjoitus sekä käytön valvojan allekirjoitus. Ilmoitukseen on liitettävä selvitykset käytön valvojan pätevyydestä.


Painelaitelain (869/1999) 18 §:n perusteella Tukes voi tarvittaessa määrätä omistajan ja haltijan nimeämään uuden käytön valvojan, jos Tukes toteaa käytön valvojan sopimattomaksi tehtäväänsä.


7. Koekäytön valvonta

Uuden kattilalaitoksen koekäytölle on nimettävä pätevyysvaatimukset täyttävä käytön valvoja. Koekäyttö katsotaan kattilan käyttämiseksi. Kattilalaitoksen toimittajan ja tilaajan on sovittava tilanteen mukaan keskenään, kuinka koekäytön valvonta ja turvallisuus varmistetaan asennuspaikalla.

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Johanna Soppela, puh. 029 5052 585

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.