Tukes myönsi Talvivaaralle luvan uraanin käsittelyyn

3.9.2014 Verkkotiedote

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt Talvivaaran kaivokselle luvan ottaa talteen ja rikastaa kaivostoiminnan sivutuotteena syntyvää uraania. Tukesin myöntämä lupa koskee uraanin rikastamiseen tarvittavien vaarallisten kemikaalien turvallista käsittelyä laitoksessa. Ennen kuin uraanin käsittely voi alkaa, talteenottolaitoksen täytyy läpäistä Tukesin käyttöönottotarkastus. Lisäksi Talvivaara tarvitsee vielä muun muassa ympäristöluvan, valtioneuvoston luvan ja Säteilyturvakeskuksen hyväksynnän.

 

Tukes on myöntänyt Talvivaara Sotkamo Oy:lle luvan alkaa rikastaa kaivostoiminnan sivutuotteena saatavaa uraania Talvivaaran kaivoksella. Tällä hetkellä uraani menee joko kaivoksen kipsisakka-altaisiin tai jää nikkelituotteeseen. Talvivaara haki lupaa ottaa uraani talteen metallien talteenottolaitoksessaan ja käsitellä se muotoon, jossa se voidaan pakata ja kuljettaa jatkojalostukseen.

 

Uraanin käsittelyn takia laitoksella käytettävien kemikaalien määrä kasvaa. Tukesin myöntämä lupa koskee vaarallisten kemikaalien käsittelyn turvallisuutta ja perustuu teollisuuskemikaalisäädöksiin. Tukes asettaa päätöksessään enimmäismäärät yhtiön tiloissa oleville kemikaaleille. Yhtiön edellytetään myös noudattavan päätöksessä kuvattuja toimia onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

 

Uraanin käsittelyn alkaminen Talvivaarassa edellyttää Tukesin luvan ja käyttöönottotarkastuksen lisäksi myös lainvoimaisen ympäristöluvan ja valtioneuvoston myöntämän ydinenergialain mukaisen luvan. Lisäksi laitoksen on ennen käyttöönottoa täytettävä ydinenergialain mukaiset turvallisuusvaatimukset, joita valvoo Säteilyturvakeskus.

 

Lisätietoja:

Yli-insinööri Leena Ahonen, p. 029 505 2487, Laitos- ja kaivosvalvontayksikkö
Johtaja Päivi Rantakoski, p. 029 505 2359, Laitos- ja kaivosvalvontayksikkö

etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Päätös on luettavissa verkkosivulla Tietoa meistä / Kuuleminen (hakijan nimi: Talvivaara Sotkamo Oy)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.