Nestekaasulaitoksille tehtävä määräaikaistarkastuksia

7.5.2014 Ammattilaistiedote

 

Nestekaasulaitoksille on tehtävä määräaikaistarkastuksia 1.1.2013 voimaan tulleiden asetusmuutosten (855/2012) myötä. Tarkastuksia tekevät tarkastuslaitokset  ja tarkastuksilla varmistetaan, että laitos noudattaa säädöksiä ja lupapäätöksiä.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on nestekaasulaitosten lupa- ja valvontaviranomainen. Tukes muistuttaa, että toiminnanharjoittajien on myös huolehdittava nestekaasusäiliöiden ja erityisesti niiden venttiiliratkaisujen säädöstenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.  Turvallisuuden kannalta on erityisen tärkeää, että nestekaasusäiliön varoventtiiliyhteessä ei ole sulkuventtiiliä. 

 

Nestekaasulaitoksilla tarkoitetaan kohteita, joissa on nestekaasua 5 - 50 tonnia ja sen lisäksi muita kemikaaleja alle määrän, joka edellyttää ilmoitusta pelastusviranomaiselle. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi hotellit, kasvihuoneet ja puutarhat, elintarvikelaitokset, pienteollisuus sekä automaalaamot.

 

Nestekaasulaitosten määräaikaistarkastuksissa varmistetaan, että nestekaasun käsittely tapahtuu säädösten, määräysten ja lupapäätösten mukaisesti. Lisäksi tarkastetaan, että laitokselle on nimetty käytönvalvoja, laitoksen kunnossapidosta huolehditaan ja toiminnalle on laadittu asianmukaiset ohjeet ja pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmaa on myös harjoiteltava.

 

Nestekaasulaitosten määräaikaistarkastukset tekee tarkastuslaitos (DEKRA Industrial Oy tai Inspecta Tarkastus Oy) vähintään neljän vuoden välein. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää tarkastuksen tekemistä tarkastuslaitokselta. Määräaikaistarkastuksen voi tehdä nestekaasusäiliön painelaitetarkastuksen yhteydessä. Määräaikaistarkastuksesta on hyvä sopia samalla kun sovitaan painelaitetarkastuksesta.

 

Toiminnanharjoittajan huolehdittava säiliöiden vaatimustenmukaisuudesta

 

Tukes on havainnut puutteita nestekaasusäiliöiden vaatimustenmukaisuudessa ja erityisesti niiden varoventtiileihin liittyvissä asioissa.  Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012) määrää, että säiliön varoventtiiliyhteessä ei saa olla sulkuventtiiliä.  Muutokset säiliöihin tuli tehdä vuoden 2013 loppuun menneessä.  Varoventtiili on säiliön turvallisuuden kannalta erittäin olennainen varuste ja sen toimintaa ei saa estää sulkuventtiilillä.  Toiminnanharjoittajan tulee välittömästi tarkistaa, että säiliöiden venttiiliratkaisut ovat säädösten mukaisia. 

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Urho Säkkinen, p. 029 505 2365
ylitarkastaja Heikki Penttinen, p. 029 505 2413

sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Säädökset:

Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012)

 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.