Kuluttajan oikeus saada tietoa

Kuluttajalla on oikeus saada tietoa ostamistaan tuotteista. Myyjällä on velvollisuus kertoa esineen sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista ja sen biosidikäsittelystä, jotta esinettä on turvallista käyttää. Kemikaalien turvalliseen käyttöön löytyy tietoa kemikaalien merkinnöistä.

 

Myyjän tulee antaa kuluttajalle tietoa esineen (esim. vaatteen, jalkineen, lelun, urheiluvälineen, työkalun) sisältämästä erityistä huolta aiheuttavasta aineesta, jos esine sisältää tuota ainetta yli 0,1 painoprosenttia. Tiedot tulee antaa 45 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä ja niiden tulee olla riittävät, jotta esinettä on turvallista käyttää. Erityistä huolta aiheuttavia aineita ovat mm. syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR-aineet) sekä hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet (PBT-aineet). Tunnistetut erityistä huolta aiheuttavat aineet löytyvät ns. kandidaattilistalta, jota päivitetään säännöllisesti.

 

Mikäli esine on käsitelty biosidivalmisteella, sen biosidikäsittelystä voi pyytää lisätietoja esineen toimittajalta. Myyjän on toimitettava saatavilla olevat tiedot 45 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Biosidilla käsittelystä täytyy kertoa merkinnöin, jos käsitellyn esineen valmistaja esittää biosidisen väittämän (esim. hyönteisiä karkottava vaate) tai se on tehoaineen riskinarviossa katsottu tarpeelliseksi ihmisen mahdollisen altistumisen tai ympäristöön joutumisen takia. Merkintävaatimukset tulivat voimaan 1.9.2013.

 

Kuluttaja saa tietoa mm.kemikaalin vaaroista ja sen turvallisesta käytöstä, kemikaalin sisältämistä ainesosista sekä annosteluohjeista kemikaalin merkinnöistä. Merkinnöissä annettavat tiedot riippuvat siitä onko kemikaali luokiteltu vaaralliseksi ja mihin tuoteryhmään kemikaali kuuluu.  

 

Kuluttajilla on myös mahdollisuus saada tietoa kemiallisista aineista ja niiden turvallisesta käytöstä Euroopan kemikaaliviraston sivulta, jolla on julkaistu tietoja rekisteröidyistä aineista. Sivuilta löytyy tietoa aineista, joita yritykset valmistavat EU:ssa ja tuovat EU:hun. Sivut ovat englanninkieliset ja aineesta on tiedettävä sen kemiallinen nimi tai CAS- tai EY-numero, jotta tietoa voi hakea. Haun tulos on tietokantasivu, jonka alaosasta löytyy mm. linkki turvallisuusohjeisiin kohdasta "Guidance on safe use".

 

Suomessa markkinoilla olevista kemikaaleista voi hakea tietoa kemikaalituoterekisteristä.  

 

RAPEX-ilmoitusjärjestelmän avulla Euroopan komissio, EU:n jäsenvaltiot sekä eräät muut järjestelmän piiriin kuuluvat maat vaihtavat tietoja ihmisten terveydelle ja ympäristölle riskiä aiheuttavista tuotteista. Järjestelmään raportoidaan markkinoilta löydetyt riskiä aiheuttavat tuotteet ja kerrotaan, mihin toimenpiteisiin riskin poistamiseksi on ryhdytty. Järjestelmä koskee kuluttajakäyttöön tarkoitettuja kulutustavaroita (esim. lelut, sähkölaitteet, moottoriajoneuvot, kosmetiikka) sekä ympäristöriskin aiheuttavia ja ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Kuluttajat voivat seurata RAPEX-viikkolistoja.